Perfil del contractant

Perfil del contractant. Procediments.

BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S. A. és una societat mercantil, titularitat de l'Ajuntament de Barcelona.

Com a empresa pública municipal, BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. s'integra en la definició de "sector públic" establerta en l'apartat d) de l'article 3.1 del Real Decret Legislatiu 3/2012, de 14 de novembre, mitjançant el qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic ( en endavant TRLCSP).

En aquest sentit, BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S. A. se situa en un estadi intermedi de subjecció del TRLCSP atenent a la seva doble condició de (i) ser poder adjudicador (ii) no Administració Pública, d'acord amb allò establert a l'article 3.3 TRLCSP.

Per una banda, BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S. A. compleix les notes definitòries del poder adjudicador, en tant que ha estat creat per satisfer necessitats d'interès general que no tinguin caràcter industrial o mercantil, i que un o més subjectes que s'hagin de considerar poder adjudicador d'acord amb els criteris l'article 3.3. TRLCSP financi la seva activitat, controlin la seva gestió o nomenin a més de la meitat dels membres del seu òrgan d'administració, direcció o vigilància.

Per altra banda, BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S. A. no es pot considerar Administració Pública en els termes definits de l'article 3.3. TRLCSP.

En conseqüència, en l'adjudicació de contractes subjectes a contractació harmonitzada, BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S. A. se subjectarà a allò establert al Text Refós  i en concret a l'article 190, mentre que en l'adjudicació dels contractes no subjectes a contractació harmonitzada, BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S. A. d'acord amb l'article 191 TRLCSP, se subjectarà a les seves Instruccions Internes de Contractació aprovades pel Consell d'Administració de la Societat en data 31 de març de 2008, per tal de garantir els principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat i de igualtat i no discriminació, inspiradors de tota la contractació pública, establerts en la mateixa Llei.

Així mateix, tan en contractació harmonitzada com no harmonitzada, BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S. A celebrarà amb els seus adjudicataris contractes privats, d'acord amb allò establert en l'article 20 TRLCSP.

L'ordre jurisdiccional competent per conèixer dels actes preparatoris fins a l'adjudicació en els contractes subjectes a contractació harmonitzada serà la jurisdicció contenciosa-administrativa, mentre que la jurisdicció ordinària serà la competent per conèixer de tot el procediment d'adjudicació en els contractes no sotmesos a contractació harmonitzada, així com dels efectes, compliment i extinció de tots els contractes privats.